Stadgar

Föreningen Vallentuna Dans stadgar
Uppdaterad 2016-04-13. Ersätter stadgar från 2014.

 • §1 Namn och säte
  • Föreningens namn är Föreningen Vallentuna Dans
  • Föreningen har sitt säte i Vallentuna
 • §2 Form
  • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
 • §3 Ändamål
  • Föreningen skall anordna dans som motion, nöje och därigenom sprida
   glädje. Detta genom kursverksamhet och dansträffar
  • Regler
   • All verksamhet skall bedrivas i Vallentuna Dans regi och skall vara godkänt av styrelsen
   • Samtliga intäkter av arrangemang skall tillfalla och redovisas till föreningen.
 • §4 Medlemskap
  • Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften
  • Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan uteslutas utan rätt till återbetalning av medlemsavgift. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver minst 3/5-dels majoritet
  • Avgiften fastställes av årsmötet
  • Medlemmar har närvaro- och yttranderätt på alla föreningens möten.
  • Medlemmar har rösträtt på medlems- och årsmöten
  • Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen
  • Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom en (1) månad från förfallodag skall denne anses ha anmält utträde ur klubben
 • §5 Beslutande organ
  • Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hållas innan april månads utgång.
  • Kallelse skall skickas ut senast två veckor innan årsmötet
  • Medlemmar kan närsomhelst, dock senast tio (10) kalenderdagar innan mötet, ge förslag på ärenden som skall behandlas på årsmötet.
  • Förslag på dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut minst sju (7) dagar innan årsmötet
  • På mötet skall följande ärenden behandlas:
   • Val av mötesordförande och mötessekreterare
   • Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
   • Fastställande av dagordning
   • Fastställande av röstlängd
   • Årsmötets behöriga utlysande6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
   • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
   • Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
   • Val av ordförande
   • Val av kassör
   • Val av övriga ledamöter
   • Val av suppleanter
   • Val av minst en (1) revisor
   • Val av valberedning
   • Mötet avslutas
  • Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst
  • Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas
  • Styrelsen skall bestå av minst tre (3) personer. Ordförande väljs på två (2) år, kassör väljs på två (2) år. Dessa poster ska löpas omlott. Övriga poster väljs på ett (1) år.
 • §6 Extra årsmöte
  • Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver.
  • Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två (2) veckor i förväg
  • Dagordningsförslag och beslutandeunderlag ska skickas ut samtidigt som kallelsen
  • Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet I övrigt enligt §4 i dessa stadgar
 • §7 Beslutsformer
  • Endast närvarande medlemmar har rösträtt. Varje medlem kan dock med skriftlig fullmakt även representera en (1) icke närvarande medlem. Denna fullmakt skall vara signerad i original av representerad medlem
  • Beslut fattas med ja-rop eller handuppräckning efter begäran av votering
  • Röstning sker öppet om ej annat stadgas
  • Vid lika röstetal bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås
 • §8 Firmatecknare
  • Firmatecknare utses av styrelsen
 • §9 Verksamhetsår
  • Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Fr.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12
 • §10 Stadgeändring
  • Stadgeändring sker efter beslut med minst 3/5-dels majoritet på två varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det gått minst två (2) månader
 • §11 Upplösning
  • Föreningens upplösning sker efter beslut med minst 3/5-dels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten varav ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader.
  • I beslut om upplösning av föreningen skall anges, dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämd ideell förening med liknande ändamål,dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras (t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande)

STADGAR i PDF